آمار

آمار در اورژانس به دو بخش مجزای جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات اطلاق می گردد.آمار و اطلاعات به عنوان ابزار شناسایی و اولویت بندی مسایل همواره نقشی موثر در تعالی و توسعه سازمان ایفا می کند..با این رویکرد ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس طی دهه اخیر تحول چشمگیری در روند ورود، پردازش و تفسیر داده های ایجاد نموده است. بخش اعظم آمار و اطلاعات توسط واحد آمار و مرکز ارتباطات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای فارس تولید می شود.

·         واحد آمار

جمع آوری آمار و اطلاعات در مرکز اورژانس 115فارس از سال 1379 آغاز گردید.این آمار بصورت دستی تهیه وتدوین می گردید و طبیعتا دستیابی به اطلاعات این دوره با مشکلاتی روبرو است.از سال 1381 در راستای استفاده موثر از آمار و اطلاعات  این مرکز اقدام به ثبت اطلاعات در کامپیوتر نموده است.

 فرایند ورود داده ها و تولید اطلاعات از سال1381 لغایت 1386

قطب بندی آماری استان

روند جمع آوری و ثبت داده ها تا سال 86 بر اساس فرایند فوق صورت می پذیرفت،لذا با افزایش  180 درصدی پایگاههای اورژانس (از41 پایگاه در سال 80 به  112 پایگاه در سال 89)مرکز مدیریت اورژانس فارس اقدام به قطب بندی آماری استان نمود،و با توجه به ظرفیت های متفاوت شهرستانهای استان،شش قطب آماری در استان ایجاد نمود.بدین ترتیب هر قطب مسئولیت جمع آوری و ارسال آمار شهرستانهای تابعه خود را به مرکز آمار فارس بر عهده داشت

فرایند جمع آوری داده ها پس از قطب بندی مراکز اورژانس

از اوایل سال 88با تهیه سامانه الکترونیکی مرکز پیام شیراز ،این سامانه بصورت آزمایشی و همزمان با ثبت اطلاعات ماموریتها بصورت دستی در مرکز پیام شیراز راه اندازی شد . این سامانه رسما از14/6/88 جانشین کارت های ماموریت در مرکز مدیریت شیراز گردید و روند ورود اطلاعات تحت فرایند زیر تغییر نمود.

فرایند جمع آوری داده ها پس از راه اندازی سیستم اتوماسیون مرکز پیام شیراز

با توجه به توسعه مدیریت الکترونیک و اتصال مراکز اورژانس مستقر در شهرستانهای استان به اتوماسیون اداری و با تجهیز پایگاههای اورژانس به زیر ساخت های موردنیاز رفته رفته تعدادی از شهرستانها از ابتدای سال 88اقدام به ارسال آمار ماموریتها بصورت الکترونیکی نمودند .

از 1/8/88 با تجهیز کلیه مراکز اورژانس شهرستانهای استان به کامپیوتر و اتصال بیش  85درصد از پایگاههای اورژانس به شبکه اتوماسیون اداری،فرایند ارسال داده های آماری از شهرستانها تحت فرایند فوق تغییر نمود .

فرایند جمع آوری داده ها پس از تجهیز مراکز اورژانس شهرستانهای استان به اتوماسیون اداری

·         مرکز ارتباطات اورژانس 115 شیراز

از دیگر ورودی های سیستم آماری در مرکز اورژانس فارس تماس هایی است که توسط مددخواهان با این مرکز برقرار می گردد. دستیابی به اطلاعات مربوط به این بخش از مرکز اورژانس توسط سیستم ضبط مکالمه تحقق می یابد.

ضبط مکالمه درمرکز ارتباطات اورژانس فارس از سال 1376 با استفاده از دستگاه دیکتافون آغاز گردید.این دستگاه تنها قابلیت ضبط مکالمات را دارا بود و تحت هیچ شرایطی امکان جستجو نداشت.در سال1379 سیستم ضبط مکالمات کامپیوتری در مرکز ارتباطات شیراز راه اندازی گردید و به مرور زمان و توجه به نیاز سازمان به اطلاعات متفاوت، خروجی های این سیستم تکمیل گردید. تعداد تماسها ، شماره تماس ها ،همچنین قابلیت جستجو بر روی تماس و استخراج مکالمات خاص بخشی از توانایی های  این سیستم در ارائه آمار و اطلاعات می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-27 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ