واحد آمار مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان فارس

            از آنجا كه امروزه آمار واطلاعات بعنوان قوي ترين ابزار تصميم گيري ، برنامه ريزي ، كنترل وارزيابي وضعيت هر سازماني مطرح مي باشد  و نظر باينكه در بسياري از سازمانهاي در حال توسعه از جمله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس كمبود وجود سيستمهاي اطلاعاتي واضح و آشكار مي باشد، خصوصا" اطلاع رساني به مديريت(MIS)، لذا سرمايه گذاري در ايجاد و بهبود اين سيستم ها مي تواند فوايد بسياري را در امر سياستگزاري،  برنامه ريزي، رهبري و تصميم گيري و نهايتا" بهبود مستمر خدمات بهداشتي، درماني  به همراه داشته باشد.

هدف كلي واحد آمار اورژانس فارس:

          ايجاد يك سيستم جامع و نظام منسجم آماري و همچنين ايجاد بستر سخت افزاري و نرم افزاري مناسب به منظور جمع آوري ، تجزيه و تحليل،‌ ارائه و تفسيرداده‌ها و مشاوره با كمك فرمها و نرم افزارهاي آماري به گونه‌اي كه كليه افراد، واحدها و مديران ذينفع در داخل و خارج از دانشگاه بتوانند به راحتي اطلاعاتي پايا، روا، كاراو به روز را در تحقيقات ،‌تصميم گيريها و برنامه ريزيها و فعاليتهاي مربوطه به كار گيرند. 

اركان نظام جامع آماري:

 قوانين و مقررات-ساختارهاي سازماني-نيروي انساني كارآمد-مديريت هوشمند -تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري.

            نظام جامع آماري، تضمين كننده توليد آمار و اطلاعات صحيح، به روز و آني مورد استفاده مديران و برنامه ريزان  در فرآيند تصميم  سازي و تصميم گيري مي باشد.

 

       جهت محقق شدن اين امر در مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي استان فارس،قطبهاي آماري تعريف شد كه نمودار زير نشانگر نحوه عملكرد اين سيستم ميباشد:

 

 

 انتظارات:

واحد آمار و فناوري اطلاعات در مراكز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي استان فارس ميبايست ضمن حفظ و ارتقائ سيستمهاي تحت شبكه و به روز رساني تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط به مبحث فناوري اطلاعات و ارتباطات زير ساخت و بستر مناسب را جهت برقراري و تبادل هر چه بهتر اطلاعات بين شبكه مربوطه و مركز استان برقرار نموده و با بهره برداري بهينه از اين امكانات (سخت افزار- نرم افزار-نيروي انساني آموزش ديده)كليه آمار واطلاعات مربوط به ماموريتهاي اورژانس 115 ،بيمار بري،حوادث ويژه وحوادث غير مترقبه و ديگر آمارهاي موجود را بصورت كامل و جامع،گردآوري و منظم نموده و با استفاده از فرمهاي آماري و همچنين نرم افزارهاي آماري موجود اين اطلاعات را بطور كامل مورد بررسي قرار داده و دستاورد توصيفي و تحليلي مربوط را روزانه و روا،كارا،پايا،سريع و صحيح به مركز استان ارسال نموده،بطوري كه قابل استفاده مديران،برنامه ريزان و پژوهشگران بوده وبتوان به كمك تجزيه و تحليل و توصيفهاي موجود بهترين و سريعترين تصميم گيري را در خصوص برطرف نمودن نقاط ضعف و قدرتمند تر كردن نقاط مثبت دراين مركز بعمل آورد

 

     براي دستيابي به چنين اهدافي بايد موارد زير را مد نظر قرار داد:       

 Ø      تدوين قوانين و مقرراتي براي ايجاد نظام جامع آماري

Ø      آموزش نيروي انساني كارآمد و متخصص در هر يك از زمينه هاي فعاليت در نظام آماري

Ø      تامين امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز

Ø      مجموعه موارد بالا از يك مديريت هوشمندو بهبود نگر بايد برخوردار باشد.

همچنين بايد دانست كه ارتباطات زيرساختاري ترين محور توسعه تكنولوژي براي به‌كارگيري اطلاعات مفيد و كارآ در مديريت‌هاي رده‌هاي مختلف دانشگاه مي‌باشد. از اجرايي ترين مديران تا ارشدترين مديران نيازمند اطلاعات در بستر ارتباطي مناسب با سرعت دسترسي همگام با تكنولوژي مي‌باشند.

                                                                               واحد آمار
                                  مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شیراز

 

 

مسئول واحد آمار    مهندس سارا علی پور

شروع مسئوليت  در اورژانس : 1-8-1389

تلفن تماس : 07116284601 

amar115_2@sums.ac.irپست الكترونيكي :  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-11 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ