*لیست قبول شدگان کارگاه تریاژ تلفنی مهر ماه 90

*لیست قبول شدگان کارگاه تریاژ تلفنی خرداد ماه 90

*لیست قبول شدگان امدادگر خرداد 90

* ليست قبول شدگان فني سال 89

* ليست قبول شدگان اخلاق پزشكيطبي پايه

فصل

تاريختاريختاريخ تاريخ تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

عنوان درس

رديف

1الي5

1389

1388

1388

138713861385

مقدمات اورژانس

1

6 و 7

1389

1388

1388

138713861385

حفظ راه هوائي

2

8الي12

1389

1388

1388

138713861385

انتقال مصدومين

3

13الي17

1389

1388

1388

138713861385

اورژانسهاي طبي 3 بخش 1

4

18الي23

1389

1388

1388

138713861385

اورژانسهاي طبي 3 بخش 2

5

24الي27

1389

1388

1388

138713861385

طبي 4

6

28الي33

1389

1388

1388

138713861385

تروما 1

7

34الي37

1389

13881388138713861385

تروما 2

8

38الي44

1389

13881388138713861385

شيرخواران

9

45

1389

13881388138713861385

كارگاه BLS

10

طبي مياني 1

تاریختاريختاريختاريخ

فصل

عنوان درس

رديف

مرداد 13901387

1 و 2

عمليات اورژانس

1

مرداد 13901387

3 الي 5

فارماكولوژي

2

مرداد 13901387

6 الي 8

معاينه جسمي

3

مرداد 13901387

9 الي 16

ثبت اسناد و تروما

4

طبي مياني 2

تاریختاريختاريخ

تاريخ

فصل

عنوان درس

رديف

مرداد 1390

1387

17 الي 18

مهارتهاي مراقبت از تروما

1

مرداد 13901387

19 الي 21

اورژانسهاي داخلي 1

2

مرداد 13901387

22 الي 25

اورژانسهاي داخلي 2

3

مرداد 13901387

26 الي 29

اورژانسهاي محيطي و رفتاري

4

مرداد 13901387

30 الي 34

اورژانسهاي ويژه

5


طبی میانی پیشرفته 1
 

ردیف

عنوان درس

فصل

تاریخ

1مقدمه ای بر اورژانس 5-111و13/4/90
2فارماکولوژی و درمانهای داخل وریدی اورژانس8-6 
3راه هوائی ( پیشرفته)9 
4ارزیابی بیمار11-10 
5تروما ( تکمیلی)18-12 
6اورژانسهای پزشکی 123-19 
7اورژانسهای پزشکی 228-24 
8اورژانسهای پزشکی 332-29 
9عملیات اورژانس (تکمیلی)37-33 
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-8-3 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ