رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت کد ملي
1 آمري مريم پيمانی  شيراز 2291210939
2 اژدري حبيب اله پيمانی شيراز 2299004343
3 استواري اشکان رسمي شيراز 2431826244
4 اورنگ محمد اوتي لار 5159645659
5 ايزدي مهدي پيمانی شيراز 5489378018
6 بشکار رسول پيمانی بوانات 5139369771
7 بکرکچوئي محمد حسين رسمي ني ريز 2559151308
8 بهمنی خداکرم رسمي* فيروزآباد 2451626615
9 تقوا عطااله رسمي اقليد 2539634559
10 تقي زاده سعيد قراردادی مرودشت 2471590675
11 توانگر اصغر پيمانی لار 2510324942
12 توکلي مقدم فريبرز پيمانی شيراز 2295238714
13 جاويدان غلامرضا رسمي* فيروزآباد 2451047641
14 جمالي روح اله پيمانی بوانات 5139446023
15 جوکار علي رسمي کازرون 2371134899
16 جويا حسين پيمانی شيراز 2296210430
17 حاتمی مجيد رسمي م مرودشت 1817162187
18 حاجی رجبی زينب قراردادی لار 2510165161
19 حاجی رجبی سکينه قراردادی لار 2510165178
20 حاجي رجبي مسعود رسمي لار 2511253844
21 حبيبي عليرضا رسمي اقليد 2538963291
22 حسيني باقر رسمي سعادتشهر 2410772277
23 حسيني سيد کمال الدين رسمي ارسنجان 6489817470
24 حيدري عزت اله رسمي شيراز 2390431372
25 حيدري آرش رسمي شيراز 2294278143
26 خجسته هدايت پيمانی آباده 2294226186
27 خرم بخت زهره پيمانی لار  
28 خسروي شهاب پيمانی شيراز 383877474
29 خسروي  احمد قراردادی سعادتشهر 2430321380
30 خشاده عباس پيمانی شيراز 5159795219
31 خليفه محمدتقي  پيمانی مرودشت 2430598231
32 خوش لقا صمد رسمي لار 2511252546
33 دادمهرنيا احمد رسمي شيراز 2292366703
34 دارا محسن  پيمانی شيراز 2559605325
35 درفشی ميترا قراردادی لار 2511288583
36 رحيمي نژاد عبدالرضا پيمانی شيراز 1199230316
37 رضايي مسعود پيمانی شيراز 2451366577
38 رضايي محمد رضا رسمي ارسنجان 2432710401
39 رنجبر حميدرضا  پيمانی شيراز 2297649339
40 روستا علي محمد رسمي ارسنجان 6489694425
41 روستائي حميدرضا رسمي بوانات 5139858029
42 زارعی محمدعلی قراردادی فيروزآباد 2452051152
43 زارعي  علي پيمانی شيراز 2293121658
44 زرين محمدرضا  طرحي شيراز 5299957106
45 زلرع مهر آبادي اصغر پيمانی خرمبيد 5039622546
46 شجاعي خسرو رسمي شيراز 2390335551
47 شفيعي  محمدرضا پيمانی لار 2511826280
48 صفري فاطمه پيمانی شيراز 2291851691
49 ضميري ابراهيم رسمي فيروزآباد 2451462469
50 عباسی سعيد پيمانی آباده 2411462999
51 عرب پور عاطفه  قراردادی شيراز 2295458481
52 عربي عباسعلي رسمي ممسني 2390350879
53 عرفاني مليحه پيمانی شيراز 2291046292
54 فرح بخش عبدالرسول پيمانی زرين دشت 6549489857
55 فروزش حميد رسمي ب شيراز 1817276026
56 فهيمي علي پيمانی شيراز 2297514220
57 قاسمی سيمين قراردادی لار 2511415720
58 قرائي باقر پيمانی ني ريز 2559391902
59 قرباني رسول پيمانی زرين دشت 6549630223
60 کاظمي منوچهر پيمانی شيراز 2420634659
61 کريمی خرمی علی قراردادی خرمبيد 2411184921
62 کريمي علي رسمي خرمبيد 2410189822
63 کهن ابراهيم پيمانی شيراز 2299301951
64 کيهان اسماعيل قراردادی مرودشت 2431909077
65 كشوري منصور اوتي ممسني  
66 محمد نيا ابوالقاسم رسمي ب لار 2510515421
67 محمودي روح ا...  پيمانی آباده 2410717330
68 ملک شاهي حيدر قراردادی شيراز 181835
69 ملک مکان اسماعيل رسمي بوانات 5139491427
70 موسوي روح اله رسمي شيراز 2295443660
71 مهدي پور محمد پيمانی شيراز 2529320993
72 مير باقري نور الدين پيمانی شيراز 2539452678
73 نبئي محسن پيمانی خرمبيد 2411476541
74 نطاق ضيغم پيمانی لار 2510155024
75 نعمتي حسن رسمي ارسنجان 6489849089
76 نيکنام قدرت اله رسمي کازرون 2370368128
77 وزيري جهانپور پيمانی فيروزآباد 2450732195
78 همتي حسين قراردادی داراب 2571203029
79 يوسفيان زهرا پيمانی شيراز 2298396401


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ