رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت
1 آزاده عبدالرضا قراردادی سعادتشهر
2 آقاجاتی غلامحسِن شرکتي شيراز
3 ابراهيمی مرتضی شرکتي ارسنجان
4 ابرقويي مهدي شرکتي مرودشت
5 احمدی امر اله رسمي ب مرودشت
6 احمدی عسگر شرکتي داراب
7 احمدی عسگر شرکتي داراب
8 اسدي اسد شرکتي لار
9 اسفندياري مرضيه  پيماني  شيراز 
10 افخمي روح ا...  قراردادي  فيروزآباد
11 اکبري يزدي اکبر شرکتي خرمبيد
12 اكبري فهيمه پيمانی مرودشت
13 اميدآباده محمدامين شرکتي ني ريز
14 اميدآباده محمدامين شرکتي ني ريز
15 اميري عليرضا شرکتي خرمبيد
16 بادرام  داوود شرکتي لار
17 برزگر محمد شرکتي مرودشت
18 بشر پور محمد باقر شرکتي داراب
19 بکرای ساسان شرکتي ممسني
20 بهادري دشت ارژندي حسين  شرکتي شيراز
21 بهزادي مسلم  رسمي ب شيراز
22 بهمن دوست زهرا پيمانی شيراز
23 بي پروا محمود شرکتي شيراز
24 بي پروا محمدرضا شرکتي شيراز
25 بياباني حسن شرکتي لار
26 بياني صداقت شرکتي خرمبيد
27 بيگی ناصر شرکتي داراب
28 پارسيان   دانيال شرکتي شيراز
29 پناهی ايرج  شرکتي خنج
30 پورعلي محمدي محمد شرکتي داراب
31 تقی پور حسین رسمي ني ريز
32 توكلي مقدم ( مدرس) فريبرز پيمانی شيراز
33 ثابت محمدهادي شرکتي شيراز
34 ثابت سروستانی نرگس پيمانی شيراز
35 جان پرور ارغوان قراردادی داراب
36 جعفري راضيه قراردادی مرودشت
37 جمشيدي صمد شرکتي شيراز
38 جوادی حميدرضا قراردادی شيراز
39 جوانمردی امين شرکتي شيراز
40 جولايي زاده عباس شرکتي شيراز
41 حاجی رجبی زينب قراردادی لار
42 حاجی رجبی سکينه قراردادی لار
43 حاجي آباديان كاظم شرکتي زرين دشت
44 حاجي وندي خسرو شرکتي شيراز
45 حسن پور غلامرضا  شرکتي فيروزآباد
46 حسني امير حسين شرکتي آباده
47 حسيني ايوب شرکتي آباده
48 حسيني  سيد عبدالرسول شرکتي کازرون
49 حسيني امين شرکتي کازرون
50 حسيني جواد شرکتي آباده
51 حميدی عنايت شرکتي فيروزآباد
52 خان لويی اشکان شرکتي خنج
53 خاني منصور شرکتي لار
54 خرم بخت زهره پيمانی لار
55 خرم روز علي محمد شرکتي سپيدان
56 خسروي شهاب پيمانی شيراز
57 خلفی سيامک شرکتي ممسني
58 خنجري اسلام طرحي داراب
59 خيرانديش محمدحسين شرکتي خرمبيد
60 دادگر استخري آرش شرکتي شيراز
61 داويد اسلام قراردادی ممسني
62 درفشی ميترا قراردادی لار
63 ديانت فردين شرکتي شيراز
64 ديواگر سيما پيمانی م شيراز
65 رزمجويی سام شرکتي شيراز
66 رزمجويي کامران شرکتي شيراز
67 رشيد جمال شرکتي داراب
68 رشيد موسي شرکتي خرمبيد
69 رشيدی کامران شرکتي لامرد
70 رشيدي احمد شرکتي لامرد
71 رضایی مصطفی شرکتي سروستان
72 رضايی عبدالرضا شرکتي ارسنجان
73 رفيعی ياسر شرکتي شيراز
74 رفيعي حبيب اله شرکتي مرودشت
75 رمضاني مرتضي شرکتي سعادتشهر
76 رنجبر فرخ قراردادی ممسني
77 روستايی پريسا قراردادی آباده
78 زارع محمدعلی قراردادی فيروزآباد
79 زارع علي اکبر شرکتي شيراز
80 زارع جواد شرکتي ارسنجان
81 زارع جواد شرکتي ارسنجان
82 زارعی احسان  قراردادی شيراز
83 زارعی بيژن شرکتي سعادتشهر
84 زارعي کردشولي سعيد شرکتي سعادتشهر
85 زارعيان جهرمي غلامرضا شرکتي شيراز
86 زردشت ليلا  پيمانی ني ريز
87 زمانی لاری محسن قراردادی لار
88 ساداتی دارابی امير شرکتي زرين دشت
89 سبحاني احمد پيمانی ممسني
90 سجادي ساسان شرکتي مرودشت
91 سجاديان موسي شرکتي مرودشت
92 سروري ( مدرس) نسرين طرحي شيراز
93 سعيدي تزنگي ابراهيم شرکتي سروستان
94 سورغالي محمود قراردادی لامرد
95 شاداب هادي شرکتي شيراز
96 شاکري مهدي شرکتي لار
97 شاگلي  مهرداد شرکتي شيراز
98 شاهوران رسول شرکتي مرودشت
99 شاهين بهنام شرکتي شيراز
100 شريعت محمدحسين شرکتي ني ريز
101 شهرياری احمدرضا شرکتي ممسني
102 شيرزاد حميدرضا  شرکتي شيراز
103 صادقی رفيع شرکتي خنج
104 صامت مژگان پيمانی لار
105 صبا محسن  شرکتي شيراز
106 صفايی پروانه قراردادی آباده
107 صفري خرم آبادي نجف شرکتي شيراز
108 عباسی علی اکبر قراردادی داراب
109 عتیقی نژاد سيما پيمانی شيراز
110 عسگري عبدالکريم شرکتي لار
111 عظيم نيا علي شرکتي شيراز
112 عليپور رضا شرکتي ني ريز
113 عنائی علی شرکتي ممسني
114 غريب عباس شرکتي فيروزآباد
115 غضنفری نيا عابدين قراردادی فيروزآباد
116 فتاحي  مصطفي رسمي  
117 فرجی مهدی شرکتي سپيدان
118 فرشته عليرضا شرکتي شيراز
119 فرهنگ محسن  شرکتي شيراز
120 فلاحت پيشه سميه قراردادی آباده
121 فيروزي  ساناز  پيماني  شيراز 
122 قاسمی محمد رضا شرکتي داراب
123 قاسمی سيمين قراردادی لار
124 قرباني رسول پيمانی زرين دشت
125 قوسيان بشير پيمانی شيراز
126 قهرمانی رودبالی محمد شرکتي سپيدان
127 قهرماني سعيد شرکتي مرودشت
128 کرمی مجتبی شرکتي لامرد
129 کرمي هادي پيمانی شيراز
130 کريمی رويا قراردادی آباده
131 کريمي محمدرضا شرکتي شيراز
132 کشاورز هادی پيمانی داراب
133 کوهکن علی شرکتي فيروزآباد
134 کهن ابراهيم پيمانی شيراز
135 لاری عبدالرضا شرکتي لامرد
136 متقی محمد حسن شرکتي استهبان
137 محبوبي پور علي اکبر شرکتي لار
138 محبي ناصر قراردادی مرودشت
139 محمدی حبيب شرکتي مهر
140 محمدي محمدحسن شرکتي مرودشت
141 محمودي ابراهيم شرکتي مرودشت
142 محمودي  سميه  پيماني  مرودشت
143 مزارعی فرد روح اله شرکتي فراشبند
144 معصومی موسی شرکتي مهر
145 معيني رودبالي اسماعيل شرکتي سپيدان
146 منصوری خليل شرکتي فيروزآباد
147 منصوري  اصغر    
148 موسوی نيا  سيدحسن شرکتي مهر
149 مومني مهدي شرکتي سروستان
150 مهرابي  زينب پيمانی کازرون
151 ميرزايی سعيد شرکتي شيراز
152 ناتوان سعيد شرکتي داراب
153 ناصری ايمان شرکتي شيراز
154 نامدار عبداله شرکتي زرين دشت
155 نامداری صياد قراردادی شيراز
156 نجفی مجتبی قراردادی مرودشت
157 نصيرپور اسداله شرکتي کازرون
158 نصيری ابوذر شرکتي داراب
159 نعمتی جواد شرکتي ارسنجان
160 نعمتي  احسان  قراردادي  ممسني
161 نوروزی احمد قراردادی شيراز
162 نيکخواه عباس شرکتي خرمبيد
163 هاديپور عليرضا شرکتي* ب داراب
164 هاشمي جواد رسمي استهبان
165 هاشمي  سيدحسين شرکتي آباده
166 هاشمي شيری ذبيع اله شرکتي خرمبيد
167 هنر محمود قراردادی مهر
168 يوسفي محمد مهدی قراردادی مرودشت 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-28 12:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ