رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت
1 آزاده عبدالرضا قراردادی سعادتشهر
2 آقاجاني  غلامحسِن شرکتي شيراز
3 ابراهيمی مرتضی شرکتي ارسنجان
4 ابراهيمي عبداله شرکتي قيروکارزين
5 ابرقويي مهدي شرکتي مرودشت
6 اتابک محمود قراردادی شيراز
7 اتحادي محمدباقر شرکتي خرمبيد
8 احمدی امر اله رسمي ب مرودشت
9 احمدی عسگر شرکتي داراب
10 ارشاد پور مهدي شرکتي شيراز
11 اسدي اسد شرکتي لار
12 اسدي محمد حسن شرکتي قيروکارزين
13 اسدي راد  عليرضا قراردادي  ممسني
14 اسفندياري مرضيه پيمانی شيراز
15 اسماعيلي مهدي شرکتي استهبان
16 اسماعيلي نظام آبادي قاسم رسمي استهبان
17 افخمي روح الله قراردادي فيروزآباد
18 اقابابا سعيد پيمانی خرمبيد
19 اکبري يزدي اکبر شرکتي خرمبيد
20 اكبري فهيمه پيمانی مرودشت
21 اميدآباده محمدامين شرکتي ني ريز
22 اميري عليرضا شرکتي خرمبيد
23 ايزدی الهام پيمانی شيراز
24 بادرام  داوود شرکتي لار
25 برزگر محمد شرکتي مرودشت
26 بشر پور محمد باقر شرکتي داراب
27 بهادري دشت ارژندي حسين  شرکتي شيراز
28 بي پروا محمود شرکتي شيراز
29 بي پروا محمدرضا شرکتي شيراز
30 بياباني حسن شرکتي لار
31 بياني صداقت شرکتي خرمبيد
32 بيگی ناصر شرکتي داراب
33 پارسيان   دانيال شرکتي شيراز
34 پناهی ايرج  شرکتي خنج
35 تقی پور حسین رسمي ني ريز
36 ثابت محمدهادي شرکتي شيراز
37 جان پرور ارغوان قراردادی داراب
38 جمشيدي صمد شرکتي شيراز
39 جوادی حميدرضا قراردادی شيراز
40 جوانمردی امين شرکتي شيراز
41 جوشنی مجتبي  شرکتي قيروکارزين
42 جولايي زاده عباس شرکتي شيراز
43 حاجی رجبی سکينه قراردادی لار
44 حاجی رجبی زينب قراردادی لار
45 حاجي آباديان كاظم شرکتي زرين دشت
46 حسن پور غلامرضا  شرکتي فيروزآباد
47 حسينی عبدالرضا شرکتي ممسني
48 حسيني امين شرکتي کازرون
49 حسيني  سيد عبدالرسول شرکتي کازرون
50 حسيني ايوب شرکتي آباده
51 حسيني  سيد جواد شركتي آباده 
52 حميدی عنايت شرکتي فيروزآباد
53 خادم پير رسول شرکتي شيراز
54 خان لويی اشکان شرکتي خنج
55 خاني منصور شرکتي لار
56 خرم بخت زهره پيمانی لار
57 خرمي  مجتبي  قراردادي  شيراز
58 خسروي الياس رسمي داراب
59 خسروي شهاب پيمانی شيراز
60 خسروي علي محمد رسمي  استهبان
61 خشاده عباس پيمانی شيراز
62 خلفی سيامک شرکتي ممسني
63 خنجري اسلام طرحي داراب
64 خيرانديش محمدحسين شرکتي خرمبيد
65 دادگر استخري آرش شرکتي شيراز
66 دانشی محمد جواد  شرکتي لار
67 دانشي سيد حميدرضا شرکتي کازرون
68 داويد اسلام قراردادی ممسني
69 درفشی ميترا قراردادی لار
70 ديانت فردين شرکتي شيراز
71 رحمتي امين قراردادی قيروکارزين
72 رحيمی مهدی قراردادی خرمبيد
73 رزمجوئي  سام  شركتي شيراز
74 رزمجويي کامران شرکتي شيراز
75 رزمخواه فضل اله پيمانی شيراز
76 رشيد جمال شرکتي داراب
77 رشيدی کامران شرکتي لامرد
78 رشيدي احمد شرکتي لامرد
79 رضایی مصطفی شرکتي سروستان
80 رضايی عبدالرضا شرکتي ارسنجان
81 رفيعی ياسر شرکتي شيراز
82 رفيعي حبيب اله شرکتي مرودشت
83 رمضاني مرتضي شرکتي سعادتشهر
84 رنجبر فرخ قراردادی ممسني
85 روستايی پريسا قراردادی آباده
86 زارع امين قراردادی مرودشت
87 زارع سعيد شرکتي مرودشت
88 زارع جواد شرکتي ارسنجان
89 زارع محمدعلی قراردادی فيروزآباد
90 زارعی بيژن شرکتي سعادتشهر
91 زارعی جواد شرکتي آباده
92 زارعي مجتبي  پيماني نورآْباد
93 زارعي کردشولي سعيد شرکتي سعادتشهر
94 زارعيان جهرمي غلامرضا شرکتي شيراز
95 زاهدي فرد محمدمهدي شرکتي قيروکارزين
96 زردشت ليلا  پيمانی ني ريز
97 زمانی لاری محسن قراردادی لار
98 ساداتی دارابی امير شرکتي زرين دشت
99 سجادی مصطفی شرکتي قيروکارزين
100 سجادي ساسان شرکتي مرودشت
101 سجاديان موسي شرکتي مرودشت
102 سعيدی زاده مجتبی شرکتي شيراز
103 سعيدي تزنگي ابراهيم شرکتي سروستان
104 سورغالي محمود قراردادی لامرد
105 شاداب هادي شرکتي شيراز
106 شاکري مهدي شرکتي لار
107 شاگلي  مهرداد شرکتي شيراز
108 شاهوران رسول شرکتي مرودشت
109 شاهين بهنام شرکتي شيراز
110 شريعت محمدحسين شرکتي ني ريز
111 شعبانی امير شرکتي مرودشت
112 شهرياری احمدرضا شرکتي ممسني
113 شيرزاد حميدرضا  شرکتي شيراز
114 صادقی رفيع شرکتي خنج
115 صبا محسن  شرکتي شيراز
116 صبوری نيا محمد جواد شرکتي ني ريز
117 صداقت محمود شرکتي قيروکارزين
118 صفايی پروانه قراردادی آباده
119 صفري خرم آبادي نجف شرکتي شيراز
120 ضيغمي ابوذر شرکتي ني ريز
121 عباسی علی اکبر قراردادی داراب
122 عتیقی نژاد سيما پيمانی شيراز
123 عسگری الهام طرحي شيراز
124 عسگري عبدالکريم شرکتي لار
125 عظيم نيا علي شرکتي شيراز
126 عليپور رضا شرکتي ني ريز
127 عليزاده حسين  شرکتي شيراز
128 عنائی علی شرکتي ممسني
129 غريب عباس شرکتي فيروزآباد
130 فتحی عباس قراردادی شيراز
131 فرشته عليرضا شرکتي شيراز
132 فرهنگ محسن  شرکتي شيراز
133 فلاحت پيشه سميه قراردادی آباده
134 فیروزی ساناز پيمانی شيراز
135 قاسمی محمد رضا شرکتي داراب
136 قاسمی سيمين قراردادی لار
137 قرباني رسول پيمانی زرين دشت
138 قهرمانی رودبالی محمد شرکتي سپيدان
139 قهرماني سعيد شرکتي مرودشت
140 کارگر ناصر شرکتي ني ريز
141 کاظمي محمد شرکتي شيراز
142 کاظمي منوچهر پيمانی شيراز
143 کرمی مجتبی شرکتي لامرد
144 کرمي هادي پيمانی شيراز
145 کريمی رويا قراردادی آباده
146 کريمی خرمی علی قراردادی خرمبيد
147 کريمي محمدرضا شرکتي شيراز
148 کشاورز هادی پيمانی داراب
149 کوهکن علی شرکتي فيروزآباد
150 کهن ابراهيم پيمانی شيراز
151 لاری عبدالرضا شرکتي لامرد
152 مجيدزاده ابوطالب شرکتي لار
153 محبوبي پور علي اکبر شرکتي لار
154 محبي ناصر قراردادی مرودشت
155 محلاتي سيدمحمدرضا شرکتي شيراز
156 محمدي محمدحسن شرکتي مرودشت
157 محمدي سعيد  شرکتي شيراز
158 محمودي سميه  پيماني  مرودشت 
159 مرادي  مصطفي پيماني  پاسارگاد
160 مزارعی فرد روح اله شرکتي فراشبند
161 معصومی موسی شرکتي مهر
162 منصوری خليل شرکتي فيروزآباد
163 منصوري  اصغر   فيروز آباد
164 موسوی نيا  سيدحسن شرکتي مهر
165 مومني مهدي شرکتي سروستان
166 مهرابي  زينب پيمانی کازرون
167 ميرزايی سعيد شرکتي شيراز
168 ناتوان سعيد شرکتي داراب
169 ناصری ايمان شرکتي شيراز
170 نامدار عبداله شرکتي زرين دشت
171 نجفی مجتبی قراردادی مرودشت
172 نصيرپور اسداله شرکتي کازرون
173 نعمتی جواد شرکتي ارسنجان
174 نعمتي  احسان    
175 نيک اختر ارسلان شرکتي* ب مرودشت
176 نيکخواه عباس شرکتي خرمبيد
177 نيکوکار غفار پيمانی شيراز
178 هاشمي  سيدحسين شرکتي آباده
179 هنر محمود قراردادی مهر 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-28 12:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ