رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت
1 آزاده عبدالرضا قراردادی سعادتشهر
2 ابراهيمی مرتضی شرکتي ارسنجان
3 ابراهيمي عبداله شرکتي قيروکارزين
4 ابرقويي مهدي شرکتي مرودشت
5 اتابک محمود قراردادی شيراز
6 اتحادي محمدباقر شرکتي خرمبيد
7 احمدی عسگر شرکتي داراب
8 احمدي مريم پيماني ممسني
9 احمدي شوريجه مهدي پيمانی شيراز
10 اسدي محمد حسن شرکتي قيروکارزين
11 اسدي اسد شرکتي لار
12 اسدي راد عليرضا قراردادي ممسني
13 اسفندياري مرضيه پيمانی شيراز
14 افخمي روح الله قراردادي فيروز آباد
15 اکبري يزدي اکبر شرکتي خرمبيد
16 اكبري ندا طرحي شيراز
17 اكبري فريده قراردادي ممسني
18 اكبري فهيمه پيمانی مرودشت
19 اميدآباده محمدامين شرکتي ني ريز
20 اميري عليرضا شرکتي خرمبيد
21 ايزدي مهري طرحي شيراز
22 بادرام  داوود شرکتي لار
23 برزگر محمد شرکتي مرودشت
24 بشر پور محمد باقر شرکتي داراب
25 بکرای ساسان شرکتي ممسني
26 بهزادي مسلم  رسمي ب شيراز
27 بي پروا محمود شرکتي شيراز
28 بي پروا محمدرضا شرکتي شيراز
29 بياباني حسن شرکتي لار
30 بياني صداقت شرکتي خرمبيد
31 بيگی ناصر شرکتي داراب
32 پارسيان   دانيال شرکتي شيراز
33 پناهی ايرج  شرکتي خنج
34 تقی پور حسین رسمي ني ريز
35 ثابت محمدهادي شرکتي شيراز
36 ثابت سروستانی نرگس پيمانی شيراز
37 جان پرور ارغوان قراردادی داراب
38 جليلی غلامحسين    
39 جمشيدي صمد شرکتي شيراز
40 جوادی حميدرضا قراردادی شيراز
41 جوانمردی امين شرکتي شيراز
42 جوشنی مجتبي  شرکتي قيروکارزين
43 حاجي آباديان كاظم شرکتي زرين دشت
44 حسني امير حسين شرکتي آباده
45 حسيني ايوب شرکتي آباده
46 حسيني  سيد امين  شركتي  كازرون 
47 حسيني  سيد عبدالرسول شركتي  كازرون 
48 حميدي  عنايت  شركتي  فيروزآباد
49 خاني منصور شرکتي لار
50 خنجري اسلام طرحي داراب
51 دادگر استخري آرش شرکتي شيراز
52 دانشي سيد حميدرضا شرکتي کازرون
53 داويد اسلام قراردادی ممسني
54 ديانت فردين شرکتي شيراز
55 ديواگر سيما پيمانی م شيراز
56 رزمجويی سام شرکتي شيراز
57 رزمجويي کامران شرکتي شيراز
58 رشيد موسي شرکتي خرمبيد
59 رشيد جمال شرکتي داراب
60 رشيدی کامران شرکتي لامرد
61 رشيدي احمد شرکتي لامرد
62 رضایی مصطفی شرکتي سروستان
63 رضايی عبدالرضا شرکتي ارسنجان
64 رفيعی ياسر شرکتي شيراز
65 روستايی پريسا قراردادی آباده
66 زارع علي اکبر شرکتي شيراز
67 زارع جواد شرکتي ارسنجان
68 زارعی مجتبي  قراردادي ممسني
69 زارعی جواد شرکتي آباده
70 زارعي کردشولي سعيد شرکتي سعادتشهر
71 زارعيان جهرمي غلامرضا شرکتي شيراز
72 زاهدي فرد محمدمهدي شرکتي قيروکارزين
73 زردشت ليلا  پيمانی ني ريز
74 سبحاني احمد پيمانی ممسني
75 سجادی مصطفی شرکتي قيروکارزين
76 سجادي ساسان شرکتي مرودشت
77 سعيدی زاده مجتبی شرکتي شيراز
78 سعيدي تزنگي ابراهيم شرکتي سروستان
79 سورغالي محمود قراردادی لامرد
80 شاداب هادي شرکتي شيراز
81 شاهوران رسول شرکتي مرودشت
82 شاهين بهنام شرکتي شيراز
83 شريعت محمدحسين شرکتي ني ريز
84 شيرزاد حميدرضا  شرکتي شيراز
85 صادقي  رفيع شركتي  خنج
86 صبا محسن  شرکتي شيراز
87 صبوری نيا محمد جواد شرکتي ني ريز
88 صداقت محمود شرکتي قيروکارزين
89 صفايی پروانه قراردادی آباده
90 صفري خرم آبادي نجف شرکتي شيراز
91 ضيغمي ابوذر شرکتي ني ريز
92 عباسی علی اکبر قراردادی داراب
93 عسگري عبدالکريم شرکتي لار
94 عظيم نيا علي شرکتي شيراز
95 عليپور رضا شرکتي ني ريز
96 عليزاده حسين  شرکتي شيراز
97 عنائی علی شرکتي ممسني
98 غريب عباس شرکتي فيروزآباد
99 غضنفری نيا عابدين قراردادی فيروزآباد
100 فرشته عليرضا شرکتي شيراز
101 فرهنگ محسن  شرکتي شيراز
102 فلاحت پيشه سميه قراردادی آباده
103 فیروزی ساناز پيمانی شيراز
104 قاسمی محمد رضا شرکتي داراب
105 قهرماني سعيد شرکتي مرودشت
106 کارگر ناصر شرکتي ني ريز
107 کاظمي منوچهر پيمانی شيراز
108 کرمی مجتبی شرکتي لامرد
109 کريمی رويا قراردادی آباده
110 کشاورز هادی پيمانی داراب
111 کوهکن علی شرکتي فيروزآباد
112 لاری عبدالرضا شرکتي لامرد
113 مجيدزاده ابوطالب شرکتي لار
114 محبوبي پور علي اکبر شرکتي لار
115 محلاتي سيدمحمدرضا شرکتي شيراز
116 محمدی حبيب شرکتي مهر
117 محمدي محمدحسن شرکتي مرودشت
118 محمودي سميه پيماني مرودشت
119 مرادي مصطفي پيماني سعادتشهر
120 مزارعی فرد روح اله شرکتي فراشبند
121 معصومی موسی شرکتي مهر
122 معيني رودبالي اسماعيل شرکتي سپيدان
123 منصوری اصغر پيماني فيروزآباد
124 منصوری خليل شرکتي فيروزآباد
125 موسوی نيا  سيدحسن شرکتي مهر
126 مهرابي  زينب پيمانی کازرون
127 ناتوان سعيد شرکتي داراب
128 نامدار عبداله شرکتي زرين دشت
129 نعمتی جواد شرکتي ارسنجان
130 نعمتي احسان قراردادي ممسني
131 نكويي زاده فرينوش پيمانی کازرون
132 نوروزي جعفر شرکتي قيروکارزين
133 نيکخواه عباس شرکتي خرمبيد
134 نيکوکار غفار پيمانی شيراز
135 هاديپور عليرضا شرکتي* ب داراب
136 هاشمي شيری ذبيع اله شرکتي خرمبيد
137 همتايی حميدرضا شرکتي شيراز
138 هنر محمود قراردادی مهر
139 هوشمندي زهرا طرحي ممسني 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-28 12:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ