رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت
1 آزاده  عبدالرضا قراردادي  سعادتشهر
2 آزادی افشين شرکتي شيراز
3 آقابابا سعيد  پيماني  خرم بيد
4 آقاجاني غلامحسن شرکتي شيراز
5 ابراهيمی مرتضی شرکتي ارسنجان
6 ابرقويي مهدي شرکتي مرودشت
7 اتابک محمود قراردادی شيراز
8 اتحادي محمدباقر شرکتي خرمبيد
9 احمدی امر اله رسمي ب مرودشت
10 احمدی عسگر شرکتي داراب
11 احمدي  مريم  قراردادي  نورآباد
12 ارجمند داريوش پيمانی اقليد
13 استخر خديجه قراردادی مرودشت
14 اسدي اسد شرکتي لار
15 اسدي محمد حسن شرکتي قيروکارزين
16 اسدي عليرضا قراردادي  ممسني
17 اسفندياري مرضيه پيمانی شيراز
18 افخمي  روح ا...  قرارادادي فيروزآباد
19 اکبري يزدي اکبر شرکتي خرمبيد
20 اكبري ندا طرحي  شيراز
21 اكبري فريده قراردادی نورآباد
22 اكبري فهيمه پيمانی مرودشت
23 اميدآباده محمدامين شرکتي ني ريز
24 امير احمدي  الهام  پبماني شيراز
25 اميري عليرضا شرکتي خرمبيد
26 ايزدي  مهري  طرحي  شيراز
27 بادرام  داوود شرکتي لار
28 بهادري دشت ارژندي حسين  شرکتي شيراز
29 بي پروا محمدرضا شرکتي شيراز
30 بياباني حسن شرکتي لار
31 بياني صداقت شرکتي خرمبيد
32 بيگی ناصر شرکتي داراب
33 پارسيان   دانيال شرکتي شيراز
34 پناهی ايرج  شرکتي خنج
35 تقويان سعيد  شركتي  سپيدان 
36 تقی پور حسین رسمي ني ريز
37 ثابت محمدهادي شرکتي شيراز
38 ثابت سروستانی نرگس پيمانی شيراز
39 جان پرور ارغوان قراردادی داراب
40 جعفري حسين  قراردادي  شيراز
41 جليلي غلامحسين قراردادي  اقليد
42 جوانمردی امين شرکتي شيراز
43 جوشنی مجتبي  شرکتي قيروکارزين
44 حاجي آباديان كاظم شرکتي زرين دشت
45 حسينی عبدالرضا شرکتي ممسني
46 حسيني سيد عبدالرسول شركتي  كازرون
47 حسيني  سيد يوسف شركتي  شيراز
48 حميدی عنايت شرکتي فيروزآباد
49 خان لويی اشکان شرکتي خنج
50 خاني منصور شرکتي لار
51 خيرانديش محمدحسين شرکتي خرمبيد
52 دادگر استخري آرش شرکتي شيراز
53 دانشی محمد جواد  شرکتي لار
54 ديانت فردين شرکتي شيراز
55 ديواگر سيما پيمانی م شيراز
56 رحيمی مهدی قراردادی خرمبيد
57 رزمجويی سام شرکتي شيراز
58 رزمجويي کامران شرکتي شيراز
59 رشيد جمال شرکتي داراب
60 رشيد موسي شرکتي خرمبيد
61 رشيدی کامران شرکتي لامرد
62 رشيدي احمد شرکتي لامرد
63 رضایی مصطفی شرکتي سروستان
64 رضايی عبدالرضا شرکتي ارسنجان
65 رفيعی ياسر شرکتي شيراز
66 رمضاني مرتضي شرکتي سعادتشهر
67 روستايی پريسا قراردادی آباده
68 زارع علي اکبر شرکتي شيراز
69 زارع جواد  شركتي  ارسنجان 
70 زارع جواد شرکتي ارسنجان
71 زارعی جواد شرکتي آباده
72 زارعی احسان  قراردادی شيراز
73 زارعي بيژن شركتي  سعادتشهر
74 زارعي مجتبي  پيماني  نورآباد
75 زارعي کردشولي سعيد شرکتي سعادتشهر
76 زارعيان جهرمي غلامرضا شرکتي شيراز
77 زردشت ليلا  پيمانی ني ريز
78 زمانی لاری محسن قراردادی لار
79 ساداتی دارابی امير شرکتي زرين دشت
80 سجادی مصطفی شرکتي قيروکارزين
81 سجادي ساسان شرکتي مرودشت
82 سجاديان موسي شرکتي مرودشت
83 سعيدی زاده مجتبی شرکتي شيراز
84 سعيدي تزنگي ابراهيم شرکتي سروستان
85 سورغالي محمود قراردادی لامرد
86 شاداب هادي شرکتي شيراز
87 شاگلي  مهرداد شرکتي شيراز
88 شاهوران رسول شرکتي مرودشت
89 شاهين بهنام شرکتي شيراز
90 شايگان نصرت ا.. قراردادی شيراز
91 شريعت محمدحسين شرکتي ني ريز
92 شکيبایی مقدم عطائ ا... طرحي  شيراز
93 شيرزاد حميدرضا  شرکتي شيراز
94 صادقی رفيع شرکتي خنج
95 صبا محسن  شرکتي شيراز
96 صبوری نيا محمد جواد شرکتي ني ريز
97 صفايی پروانه قراردادی آباده
98 صفري خرم آبادي نجف شرکتي شيراز
99 ضيغمي ابوذر شرکتي ني ريز
100 عابدي اميد شرکتي شيراز
101 عباسی علی اکبر قراردادی داراب
102 عتیقی نژاد سيما پيمانی شيراز
103 عسگري عبدالکريم شرکتي لار
104 عظيم نيا علي شرکتي شيراز
105 عليپور رضا شرکتي ني ريز
106 عمادي زهره قراردادی مرودشت
107 عنائی علی شرکتي ممسني
108 غريب عباس شرکتي فيروزآباد
109 غضنفری نيا عابدين قراردادی فيروزآباد
110 فرشته عليرضا شرکتي شيراز
111 فرهنگ محسن  شرکتي شيراز
112 فلاحت پيشه سميه قراردادی آباده
113 فیروزی ساناز پيمانی شيراز
114 قاسمی محمد رضا شرکتي داراب
115 قهرماني سعيد شرکتي مرودشت
116 کارگر ناصر شرکتي ني ريز
117 کاظمي منوچهر پيمانی شيراز
118 کرمی مجتبی شرکتي لامرد
119 کريمی رويا قراردادی آباده
120 کريمي محمدرضا شرکتي شيراز
121 کشاورز هادی پيمانی داراب
122 کوهکن علی شرکتي فيروزآباد
123 کهن ابراهيم پيمانی شيراز
124 كشاورزدهقان مصطفي قراردادی سپيدان
125 لاری عبدالرضا شرکتي لامرد
126 مجيدزاده ابوطالب شرکتي لار
127 محبوبي پور علي اکبر شرکتي لار
128 محلاتي سيدمحمدرضا شرکتي شيراز
129 محمدی حبيب شرکتي مهر
130 محمدي محمدحسن شرکتي مرودشت
131 محمودي سميه پيماني  مرودشت 
132 محمودي شعله پيماني  نورآباد
133 معصومی موسی شرکتي مهر
134 منصوری خليل شرکتي فيروزآباد
135 منصوري  اصغر پيماني  فيروزآباد
136 موسوی نيا  سيدحسن شرکتي مهر
137 ناتوان سعيد شرکتي داراب
138 ناصری ايمان شرکتي شيراز
139 نامدار عبداله شرکتي زرين دشت
140 نعمتی جواد شرکتي ارسنجان
141 نيک اختر ارسلان شرکتي* ب مرودشت
142 نيکخواه عباس شرکتي خرمبيد
143 هاديپور عليرضا شرکتي* ب داراب
144 هاشمي شيری ذبيع اله شرکتي خرمبيد
145 هنر محمود قراردادی مهر


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-28 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ