رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت کد ملي
1 آزادی افشين شرکتي قيروکارزين 2298260540
2 ابراهيمی مرتضی شرکتي ارسنجان 6489870606
3 ابرقويي مهدي شرکتي مرودشت 61868264
4 اتحادي محمدباقر شرکتي خرمبيد 2410131719
5 احمدی امر اله رسمي ب مرودشت 2293530442
6 ارشاد پور مهدي شرکتي شيراز 2298287813
7 اسدي محمد حسن شرکتي قيروکارزين 2456132292
8 اسدي اسد شرکتي لار 2510515128
9 اسفندياري مرضيه پيمانی شيراز 2296253385
10 اکبري يزدي اکبر شرکتي خرمبيد 24315624251
11 اكبري فهيمه پيمانی مرودشت 2296972268
12 اكبري ندا طرحي شيراز 5489889381
13 امير احمدي الهام پيمانی شيراز 2371962627
14 اميري عبدالرضا رسمي* آباده 2539184561
15 اميري عليرضا شرکتي خرمبيد 2293464784
16 ايزدي مهري طرحي شيراز 5489894393
17 بادرام  داوود شرکتي لار 2511017954
18 برزگر محمد شرکتي مرودشت 2292057492
19 بهادري دشت ارژندي حسين  شرکتي شيراز 2296930034
20 بي پروا محمدرضا شرکتي شيراز 2121432116
21 بياباني حسن شرکتي لار 2510512471
22 بياني صداقت شرکتي خرمبيد 2410199569
23 ثابت فتاح  شرکتي شيراز 7137976951
24 ثابت محمدهادي شرکتي شيراز 2298386161
25 جمشيدي صمد شرکتي شيراز 2297606249
26 جوانمردی امين شرکتي شيراز 2298100543
27 جوشنی مجتبي  شرکتي قيروکارزين 2450448373
28 جوكار ميثم قراردادی شيراز 2529890031
29 حاتمی مجيد رسمي م مرودشت 1817162187
30 حسني امير حسين شرکتي آباده 2410989012
31 حسيني امين شرکتي کازرون 2372167758
32 حسيني جواد شرکتي آباده 2410970982
33 خاني منصور شرکتي لار 2470567645
34 خيرانديش محمدحسين شرکتي خرمبيد 241147351
35 دادگر استخري آرش شرکتي شيراز 2295348441
36 دانشی محمد جواد  شرکتي لار 2511309483
37 دانشي سيد حميدرضا شرکتي کازرون 2370290408
38 ديانت فردين شرکتي شيراز 5149576344
39 ديواگر سيما پيمانی م شيراز 2291689827
40 رحيمي مهدي      
41 رزمجويی سام شرکتي شيراز 2297913151
42 رزمجويي کامران شرکتي شيراز 2298231095
43 رشيد موسي شرکتي خرمبيد 2410232868
44 رشيدی کامران شرکتي لامرد 5159951024
45 رشيدي احمد شرکتي لامرد 5159614478
46 رضايی عبدالرضا شرکتي ارسنجان 6489597179
47 رفيعی ياسر شرکتي شيراز 2295525047
48 رمضاني مرتضي شرکتي سعادتشهر 2292142740
49 روستائي حميدرضا رسمي بوانات 5139858029
50 زارع جواد شرکتي ارسنجان 6489601877
51 زارع امين قراردادی مرودشت 2433209528
52 زارع علي اکبر شرکتي شيراز 2296944760
53 زارعی بيژن شرکتي سعادتشهر 2432719611
54 زارعی جواد شرکتي آباده 2295412234
55 زارعي کردشولي سعيد شرکتي سعادتشهر 243123266
56 زاهدي فرد محمدمهدي شرکتي قيروکارزين 2450444033
57 زرتشت ليلا  پيمانی ني ريز 2559583402
58 زمانی لاری محسن قراردادی لار 2510166980
59 سجادی مصطفی شرکتي قيروکارزين 2450446265
60 سجادي ساسان شرکتي مرودشت 2430156679
61 شاداب هادي شرکتي شيراز 2571547940
62 شاکري مهدي شرکتي لار 2510165615
63 شاگلي  مهرداد شرکتي شيراز 6559349403
64 شاهين بهنام شرکتي شيراز 2292870908
65 شريعت محمدحسين شرکتي ني ريز 2559072483
66 شعبانی امير شرکتي مرودشت 2432815297
67 شيرزاد حميدرضا  شرکتي شيراز 2296871992
68 صادقی رفيع شرکتي خنج 2511694786
69 صبا محسن  شرکتي شيراز 2297595956
70 صبوری نيا محمد جواد شرکتي ني ريز 5139699761
71 صداقت محمود شرکتي قيروکارزين 2450461418
72 صفري خرم آبادي نجف شرکتي شيراز 5039546361
73 عسگري عبدالکريم شرکتي لار 2511324075
74 عظيم نيا علي شرکتي شيراز 5479822934
75 عليپور رضا شرکتي ني ريز 2559193061
76 عليزاده حسين  شرکتي شيراز 2295490820
77 فرشته عليرضا شرکتي شيراز 2298263779
78 فرهنگ محسن  شرکتي شيراز 2295435560
79 فلاحت پيشه سميه قراردادی آباده 2410979671
80 فیروزی ساناز پيمانی شيراز 2298401764
81 قهرماني سعيد شرکتي مرودشت 2430531062
82 کاظمي محمد شرکتي شيراز 5469552365
83 کاظمي منوچهر پيمانی شيراز 2420634659
84 کاظمي محمود شرکتي شيراز 1819528626
85 کرمی مجتبی شرکتي لامرد 5159840508
86 کريمی رويا قراردادی آباده 2410083595
87 کيهان اسماعيل قراردادی مرودشت 2431909077
88 كشنكار ابراهيم شرکتي مرودشت  
89 لاری عبدالرضا شرکتي لامرد 5159209220
90 مجيدزاده ابوطالب شرکتي لار 2511326272
91 محبوبي پور علي اکبر شرکتي لار 2470275105
92 محلاتي سيدمحمدرضا شرکتي شيراز 2291805282
93 محمدی حبيب شرکتي مهر 6579612670
94 محمدي محمدحسن شرکتي مرودشت 2422905865
95 محمودي مجيد قراردادی مرودشت 2432905865
96 محمودي شعله پيماني  ممسني 2391801726
97 محمودي زهرا پيمانی م مرودشت 6489867230
98 محمودي ابراهيم شرکتي مرودشت 2432547500
99 مرادي سنگري  ليلا  شركتي شيراز 1283526441
100 معصومی موسی شرکتي مهر 6579903163
101 معيني رودبالي اسماعيل شرکتي سپيدان 5469928276
102 موسوی نيا  سيدحسن شرکتي مهر 6579931396
103 مومني مهدي شرکتي سروستان 5149718626
104 نصيرپور اسداله شرکتي کازرون 2371994154
105 نعمتی جواد شرکتي ارسنجان 6489601869
106 نوروزي جعفر شرکتي قيروکارزين 2450594167
107 نيکخواه عباس شرکتي خرمبيد 5139677288
108 هاشمي  سيدحسين شرکتي آباده 2410068464
109 هاشمي شيری ذبيح الله شرکتي خرمبيد 2431668517
110 همتايی حميدرضا شرکتي شيراز 2296973515
111 يوسفي محمد مهدی قراردادی مرودشت 2432045836 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-28 12:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ