رديف نام خانوادگی نام نوع استخدام فعلی محل خدمت
1 اتحادي محمدباقر شرکتي خرمبيد
2 روستا علي محمد رسمي ارسنجان
3 زارع امين قراردادی مرودشت
4 صداقت ميثم شرکتي داراب
5 فروهر عبدالحميد شرکتي لار
6 قناعت پيشه عليرضا شرکتي لار
7 گرايي مهرزاد شرکتي مرودشت
8 محمودي شعله پيمانی ممسني
9 مرادي مهدي قراردادی آباده
10 حسيني  سيد محسن شركتي   
11 رحيمي ابوالقاسم پيمانی ني ريز
12 جام شير خسرو شرکتي لار
13 جواهر رحيم شرکتي لار
14 حسينی عبدالرضا شرکتي ممسني
15 حسيني سيد رحمان قراردادی ممسني
16 سجاديان موسي شرکتي مرودشت
17 نسيمي غلامرضا پيمانی داراب
18 شريفي نيا سعيد پيماني نورآباد
19 اكبري فريده قراردادی ممسني
20 قوي پنجه عبدالرزاق قراردادی زرين دشت
21 كيان پور اسماعيل شرکتي لار
22 صنعتي علي پيمانی ني ريز
23 اميد مختار خانلو مهرداد شرکتي خنج
24 برون پروانه قراردادی مرودشت
25 ترغيبي حميدرضا قراردادی لار
26 جعفری ميثم شرکتي خرمبيد
27 رشيدي سكينه طرحي داراب
28 قديمی سجاد شرکتي لار
29 همتي حسين قراردادی داراب
30 ترابي الهه قراردادی فيروزآباد
31 واعظ سيد احمد پيمانی فيروزآباد
32 اميري عبدالرضا رسمي آباده
33 بيگی ناصر شرکتي داراب
34 ستوده نيا انسيه پيمانی ممسني
35 قرباني مادواني محمد علي شرکتي داراب
36 خداخواه عاطفه  پيمانی لار
37 پور مرادي حجت ا... قراردادي   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-28 13:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ