ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتنام پدر
1بهادريعارفشريازعلي
2جعفریرضیهمرودشتعلی
3جوکارمحمدرضاکازرونقيصور
4جوكارمهديزرين دشتخسرو
5جوكارخدادادشيرازمختار
6حسينیفرنگيسدارابسيد حبيب
7حسينيسيد رحمانممسنياسد ا...
8حیدریاسماعیلشیرازحسین
9دلاور اردكاني فاطمه مرودشتمحمد كاظم 
10روستامصطفيشيرازمحمد هاشم
11زارع زاده ابرقوییهادیشیرازحسن
12زمانیمحمدشیرازدادرس
13شبانکاره سید ایوبکازرونسید محمد
14شفايیامينشيرازاحمد
15شفيعي شادامين ا...شيرازعبدا...
16شیروانیعلی اصغرسعادت شهرعلی میرزا
17طیبی خرمیحامدخرم بیدمهدی
18عبدلي خوبكرامت ا....دارابخان محمد
19قاسمياسماعيلشيرازقربان
20قربانیان اسحاقفراشبند 
21قربانياصغرشيرازنجف علي
22کشاورزحسینشیرازشیروان
23محمدیسجادشیرازمحمود
24محمدیمحمد جاسمدارابحسن
25محمديمهوشنورآباداله يار
26مهبديولي ا...شيرازيارمحمد
27مهرابيزينبکازرونقربانعلي
28نكويي بخشفاطمهكازرونخداخواست
29نگهداریابوذرارسنجانعبدالحسین
30نيکوکارغفارشيرازمحمدرضا
31هوشمنديكفايتکازرونحسن
32هوشیارامینسعادت شهر 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-23 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ